Czy można wyciąć każde drzewo?

Czytaj dalej
Fot. pixabay.com
Kaśka Borek

Czy można wyciąć każde drzewo?

Kaśka Borek

Zmieniło się prawo w zakresie wycinki drzew. Co zmiany oznaczają w praktyce? – pytacie.

Zmieniło się prawo w zakresie wycinki drzew. Czy to oznacza, że można wyciąć każde drzewo na własnej posesji bez zezwolenia, bez względu na jego obwód? Odpowiada Anna Winnicka--Skalniak, adwokat.

Jest nowa ustawa

23 grudnia 2016 r. w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 14 grudnia 2016 r. ogłoszona została nowa wersja tekstu jednolitego ustawy o ochronie przyrody.

Jakie zmiany wprowadziło nowe prawo

Zmiana prawa znacznie rozszerzyła katalog przypadków, w których nie jest wymagana zgoda na usunięcie drzew lub krzewów.

Tak było

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, chcąc wyciąć drzewo na własnej posesji, należało wystąpić – odpowiednio, to znaczy w zależności od miejsca swojego zamieszkania - do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zezwolenie na takie działanie.

Tak jest

Według nowych przepisów prywatni właściciele nieruchomości (osoby fizyczne, czyli każdy Kowalski czy też Nowak) mogą bez zezwolenia wycinać drzewa lub krzewy na swoich prywatnych posesjach.

Obowiązuje jednak jeden warunek

I to niezwykle istotny!
– Usunięcie drzew lub krzewów nie może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – wyjaśnia nasza specjalistka.

Co to oznacza

Oznacza to, że na przykład – prowadząc działalność gospodarczą w domu – nie możemy przeprowadzić samowolnej wycinki drzew, aby poszerzyć parking dla klientów bądź rozbudować część biurową.

Zapamiętaj: wycinka na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej jest w dalszym ciągu obwarowana ustawowymi ograniczeniami.

W myśl nowych przepisów w celu prowadzenia działalności gospodarczej bez zezwolenia można wyciąć jedynie krzewy pojedyncze bądź rosnące w skupiskach o powierzchni do 25 mkw., a także drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

Niezastosowanie się do tych warunków nadal naraża nas na wysokie kary pieniężne.

O tym jeszcze trzeba wiedzieć

Niezwykle istotne jest, że prawne nowości nie dotyczą nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków.

– W przypadku lokalizacji drzew lub krzewów na działkach objętych wyżej wymienioną ochroną konserwatorską zgodnie z treścią ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia na ich usunięcie – tłumaczy adwokat.
Organem właściwym do rozpoznania takiego naszego wniosku jest wojewódzki konserwator zabytków.

Są też drzewa i krzewy pod szczególną ochroną

Zmieniona ustawa nie zniosła także zakazu niszczenia gatunków chronionych.

Warto wiedzieć: w praktyce ten zakaz oznacza, że nie jest możliwe usunięcie drzew lub krzewów objętych ochroną gatunkową oraz tych, w obrębie których stwierdzi się występowanie gatunków chronionych oraz gniazd ptasich lub budek lęgowych, tłumaczy adwokat.

Aby wyciąć takie drzewa czy krzewy, konieczna będzie zgoda właściwego organu (regionalnego dyrektora ochrony środowiska).

Gdy w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów występują miejsca będące miejscem bytowania ptaków, co do zasady, jej przeprowadzenie jest możliwe jedynie poza ich okresem lęgowym. Okres lęgowy większości gatunków ptaków trwa w Polsce od 1 marca do 15 października.

WARTO WIEDZIEĆ

Kiedy wytniesz bez zezwolenia
Osoba fizyczna może usunąć ze swojej nieruchomości każde drzewo, bez względu na jego obwód – pod warunkiem że usuwa je na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność nieruchomości należąca do osoby fizycznej i określony cel usunięcia) należy spełnić łącznie. Usunięcie może być niemożliwe lub utrudnione, jeżeli drzewo jest objęte dodatkową ochroną. Czyli np.:

Przywrócenie gruntów
A jak w kontekście wycinki drzew wygląda sprawa przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego? Rolnik, który wykaże, że usuwa drzewa albo krzewy w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, także nie musi występować o zezwolenie na ich usunięcie.

Jeżeli jednak drzewo jest zadrzewieniem śródpolnym, przydrożnym albo nadwodnym znajdującym się w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, w których obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień, to nie może być usunięte. Brak możliwości usunięcia dotyczy również tej części drzew pokrywających całą działkę, które rosną bezpośrednio przy drodze lub wodzie (są zadrzewieniem przydrożnym lub nadwodnym).

Wycinka drzew albo też krzewów pod dom rolnika – bez zezwolenia

Rolnicy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów jedynie wtedy, gdy jest to ściśle związane z ich życiem prywatnym.
Od 1 stycznia 2017 r. osoby fizyczne mogą usunąć ze swojej nieruchomości każde drzewo, bez względu na jego obwód – jeżeli usunięcie to dokonywane jest na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pamiętajmy, że oba warunki (własność nieruchomości należąca do osoby fizycznej i określony cel usunięcia) należy spełnić łącznie.

Rolnicy są osobami fizycznymi – ale nie zawsze!
Jeżeli są właścicielami działki, na której rośnie usuwane drzewo albo krzew, to pierwszy warunek pozwalający na wycinkę bez zezwolenia można uznać za spełniony. Jednak ponieważ działalność rolnicza jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza, konieczne jest dokonywanie indywidualnej oceny, czy drzewo albo krzew są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wyjaśnimy to na przykładzie rolnika Jana Kowalskiego.
Przykładowo: usunięcie drzewa albo krzewu w celu budowy domu nie jest związane z prowadzeniem przez pana Jana działalności gospodarczej (w tym przypadku działalności rolniczej).
Natomiast usunięcie drzewa albo krzewu pod budowę stodoły, obory, kurnika albo budowę drogi dojazdowej do pola jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej (działalności rolniczej).
Oznacza to, że gdy rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo czy krzew w celu budowy domu, nie musi uzyskiwać zezwolenia.
Jeżeli natomiast rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo czy krzew w celu budowy stodoły, to w takiej sytuacji nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia.

Tu znajdziesz nowe przepisy

1 stycznia 2017 r. weszła w życie Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dziennik Ustaw pozycja 2249). Ustawa ta wprowadza między innymi ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów, w odniesieniu do obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie, opłat za usunięcie i kar za usunięcie niezgodne z przepisami.

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.