Ile pieniędzy należy się rolnikowi za czas choroby?

Czytaj dalej
Fot. pixabay
Patrycja Wacławska [email protected]

Ile pieniędzy należy się rolnikowi za czas choroby?

Patrycja Wacławska [email protected]

Ubezpieczonemu rolnikowi, jego małżonkowi i domownikowi, który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni, nie dłużej jednak niż przez 180 dni, przysługuje zasiłek chorobowy.

Jeżeli po wyczerpaniu 180-dniowego okresu zasiłkowego ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, a w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji rokuje odzyskanie zdolności do pracy, okres zasiłkowy przedłuża się na czas niezbędny do jej przywrócenia, nie dłużej niż o dalsze 360 dni.

Począwszy od 2 maja 2004 r. od osób objętych ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek (dobrowolnie) wymaga się nieprzerwanego okresu ubezpieczenia społecznego rolników przez co najmniej rok bezpośrednio przed wystąpieniem czasowej niezdolności do pracy, uzasadniającej nabycie prawa do zasiłku chorobowego, z wyjątkiem zasiłku chorobowego przysługującego z tytułu wypadku przy pracy rolniczej.

Osobie, która podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu z mocy ustawy, a więc obowiązkowo, do okresu zasiłkowego z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym trwającej co najmniej 30 dni, nie dłużej niż 180 dni, zalicza się okresy pobierania zasiłku chorobowego z innego ubezpieczenia społecznego.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje ubezpieczonemu w okresie:
* pobytu na koszt KRUS w zakładzie opieki zdrowotnej, w celu rehabilitacji,
* po ustaniu ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego,
* pobierania przez ubezpieczonego zasiłku macierzyńskiego (od stycznia 2016 r.).
Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż przez 180 dni. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą lub różnymi chorobami. Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który wyczerpie 180 dni niezdolności do pracy zasiłek chorobowy może przysługiwać przez kolejne 180 dni z tytułu tej samej choroby, jeśli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy przekracza 60 dni.

Jak starać się o wypłatę zasiłku chorobowego przez KRUS

Dostarczenie do KRUS zwolnienia lekarskiego jest traktowane jak złożenie wniosku o przyznanie zasiłku

Zasiłek chorobowy w podstawowym okresie zasiłkowym (nie dłużej niż przez 180 dni) wypłaca się na podstawie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, wydanego przez lekarza, lekarza dentystę, felczera i starszego felczera upoważnionego przez ZUS, na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Z dniem 1 stycznia 2016 r. wprowadzone zostały zmiany dotyczące formy i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Od tego dnia lekarze mogą wystawiać zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej (e-ZLA). Niemniej przepisy przewidują dwuletni okres przejściowy, w którym lekarz będzie mógł wystawić zaświadczenie lekarskie w formie papierowej.
W okresie od 1 stycznia 2016 r. Do 31 grudnia 2017 r. lekarze mogą wystawiać zaświadczenia lekarskie w jednej z poniższych form:

* Papierowej na formularzu ZUS-ZLA (tak jak dotychczas). We wskazanym okresie zasiłek chorobowy wypłacony będzie ubezpieczonemu na podstawie zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby wystawionego przez upoważnionego przez ZUS lekarza na druku ZUS-ZLA (w przypadku ubezpieczonych w KRUS druk formularza jest ten sam jak dla osób pozostających w zatrudnieniu). Zaświadczenie lekarz wystawia z dwiema kopiami – pierwszą kopię otrzymuje ubezpieczony (rolnik, domownik) i powinien przedłożyć ją w KRUS, drugą kopię przechowuje lekarz, oryginał zwolnienia przesyłany jest do ZUS. Wszystkie pozycje, jakie zawiera druk zaświadczenia lekarskiego ZUS-ZLA, winny być wypełnione przez lekarza, z wyjątkiem poz. 20 „NIP płatnika”;

* Wypełnione i wydrukowane z systemu teleinformatycznego. Zasiłek chorobowy będzie wypłacany ubezpieczonemu na podstawie wystawionego na żądanie ubezpieczonego wydruku zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego, opatrzonego podpisem i pieczątką osoby wystawiającej zwolnienie. Taki wydruk ubezpieczony otrzymuje, gdy lekarz zaświadczenie lekarskie prześle do ZUS w formie elektronicznej (e-ZLA). Jeżeli lekarz wystawił ubezpieczonemu w KRUS zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej (e-ZLA), rolnik powinien zażądać od lekarza wydruku zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego opatrzonego podpisem i pieczątką lekarza.

* Wydrukowane z systemu teleinformatycznego, a następnie wypełnione ręcznie. Lekarz wystawiający zaświadczenie lekarskie w dniu badania przekazuje ubezpieczonemu zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanego z systemu teleinformatycznego opatrzone jego podpisem i pieczątką. Takie zaświadczenie lekarz wystawia np. podczas wizyty domowej u chorego, gdy nie jest możliwe wystawienie zaświadczenia w formie elektronicznej.
Zaświadczenie lekarskie wystawione w jednej z wymienionych form ubezpieczony w KRUS powinien dostarczyć do jednostki organizacyjnej KRUS.

Podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni jest orzeczenie wydane przez lekarza rzeczoznawcę KRUS (w I instancji) lub komisję lekarską (w II instancji).
Zasiłek chorobowy, podobnie jak inne świadczenia z ubezpieczenia społecznego, przyznaje się wyłącznie na wniosek zainteresowanej osoby lub innej osoby mającej interes prawny w ustaleniu tego prawa. Dostarczone przez ubezpieczonego do placówki terenowej lub oddziału regionalnego KRUS zaświadczenie lekarskie, wystawione na druku ZUS-ZLA lub wydrukowane z systemu teleinformatycznego (e-ZLA), a także na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanego z systemu teleinformatycznego, a następnie wypełnionego ręcznie, jest traktowane jako złożenie wniosku o rozpatrzenie uprawnień do zasiłku chorobowego.

Przedłużenie prawa i wypłaty zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni następuje na podstawie złożonego wniosku o przedłużenie zasiłku chorobowego (druk wniosku: KRUS SR-22) oraz zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wypełnionego przez lekarza leczącego (druk KRUS N-14).

TEKST PRZYGOTOWANY NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KRUS.

Patrycja Wacławska [email protected]

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.