Infolinia i mail 500 plus

Czytaj dalej
Fot. mat. prasowe LUW
Materiały informacyjne LUW

Infolinia i mail 500 plus

Materiały informacyjne LUW

Mieszkańcy województwa lubuskiego mogą skorzystać z uruchomionych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim infolinii 95 711 55 00 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00) lub mail 500plus@lubuskie.uw.gov.pl

Lubuski Urząd Wojewódzki udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca: „Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych”.

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

Wybrane pytania zadawane przez Lubuszan w ramach infolinii i przesyłane na mail

Czy dzieciom, które znajdują się w pieczy zastępczej, 500 zł nie będzie przysługiwać?
Do rodzin zastępczych kierowane jest odrębne wsparcie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. dodatek wychowawczy.
Dodatek w wysokości 500 zł będzie przysługiwać, bez względu na kryterium dochodowe, na każde dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka. Dodatek jest udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku nie jest określony rozporządzeniem. Jest to analogiczne rozwiązanie, jak w przypadku świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.
Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego, ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.
Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od dnia 1 kwietnia br.). Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca br., dostanie wyrównanie od kwietnia br. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero np. 7 lipca br., dodatek będzie przysługiwał od lipca br.

Jeżeli nasz dochód jest niższy od dochodu z 2014 roku, to czy dodatek 500 złotych będzie się należał?
Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres ustala się na podstawie dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym 2014 r., z uwzględnieniem określonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. Jeżeli sytuacja rodziny uległa pogorszeniu, to - w przypadkach określonych w ustawie - dochodu utraconego nie uwzględnia się. Utrata dochodu ma więc miejsce wtedy, gdy członek rodziny nie osiąga już dochodu, który utracił, np. w wyniku rozwiązania umowy o pracę. W takiej sytuacji do dochodu rodziny nie wlicza się dochodu utraconego, np. nieuzyskiwanego z powodu rozwiązania umowy o pracę.
Warto tutaj zwrócić uwagę, iż obniżenie wynagrodzenia w ramach wykonywanego zatrudnienia nie jest utratą dochodu i nie ma wpływu na obliczanie dochodu w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Co w momencie, kiedy w rodzinie z dwójką dzieci starsze kończy 18 lat?
Dziecko do 25. roku życia, które zamieszkuje wspólnie z rodzicami i pozostaje na ich utrzymaniu, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodsze rodzeństwo może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł netto lub 1.200 zł netto, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Mam syna z pierwszego związku, który mieszka z matką. Obecnie jestem w drugim związku (małżeńskim), z którego mam drugie dziecko. Czy mogę w takim przypadku ubiegać się o świadczenie na dwójkę dzieci?
W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Jest małżeństwo ze wspólną niepełnoletnią córką oraz dwojgiem dzieci z pierwszego małżeństwa (syn, 19 lat – mieszka z ojcem, córka, niepełnoletnia – miejsce zameldowania u ojca, a miejsce zamieszkania u matki), kogo należy wpisać do składu rodziny?
Do składu rodziny wliczony będzie pełnoletni syn z pierwszego związku małżeńskiego, gdyż zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu ojca oraz wspólne niepełnoletnie dziecko z drugiego związku. Natomiast córka z pierwszego małżeństwa, pomimo że ma adres zameldowania u ojca, nie będzie wliczana do składu rodziny, gdyż zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki.
Materiały informacyjne LUW

Materiały informacyjne LUW

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2022 Polska Press Sp. z o.o.