Jak dostać się do domu pomocy społecznej

Czytaj dalej
Fot. 123RF
oprac. ag

Jak dostać się do domu pomocy społecznej

oprac. ag

Skierowanie i umieszczenie w domu pomocy społecznej (DPS) następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.

Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w DPS wydaje organ gminy właściwej dla danej osoby w dniu jej kierowania, natomiast decyzje o umieszczeniu w konkretnym DPS wydaje organ gminy prowadzącej ten Dom lub starosta powiatu prowadzącego Dom.

Jakie są rodzaje DPS?
W zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, domy pomocy społecznej dzielą się na domy dla:
1) osób w podeszłym wieku,
2) osób przewlekle somatycznie chorych,
3) osób przewlekle psychicznie chorych,
4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
6) osób niepełnosprawnych fizycznie,
7) osób uzależnionych od alkoholu.

Ile zapłacimy za pobyt w DPS?
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Koszt ten ustala w domu pomocy społecznej o zasięgu:
1) gminnym – wójt (burmistrz, prezydent miasta),
2) powiatowym – starosta,
3) regionalnym – marszałek województwa,
i ogłaszają go w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Koszt utrzymania w DPS może wahać się od 2.800 do 3.500zł
Do wnoszenia opłat za pobyt w DPS obowiązani są w kolejności:
1) mieszkaniec domu – nie więcej niż 70 proc. dochodu,
2) małżonek lub zstępni (dzieci) – w drodze umowy cywilnoprawnej, przy czym osoba zainteresowana pobytem jest zwolniona z opłaty, jeżeli jej dochód nie przekracza kwoty 1.929 zł, albo dochód na członka jej rodziny nie przekracza 1.542 zł,
3) gmina, z której osoba została skierowana – uzupełnia kwotę brakującą do wysokości kosztu utrzymania.

Co liczy się do dochodu przy ustalaniu odpłatności?
Za dochód w pomocy społecznej uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu tak ustalonego dochodu nie wlicza się także:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4)wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Źródło: ministerstwo pracy

oprac. ag

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.