Komu należy się świadczenie z opieki społecznej?

Czytaj dalej
Fot. istockphoto
Andrzej Gębarowski

Komu należy się świadczenie z opieki społecznej?

Andrzej Gębarowski

W ramach systemu pomocy społecznej wypłacane są takie świadczenia, jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy. Jak się o nie starać?

Dla osób żyjących w biedzie przysłowiową ostatnią deskę ratunku stanowi często wsparcie udzielane przez pomoc społeczną. Świadczenia pomocy społecznej udzielane są z reguły na wniosek osoby zainteresowanej, bądź jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc może być także udzielana z urzędu.

Osoba wnioskująca o pomoc powinna zgłosić się o przyznanie wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymaga uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Decyzja ta musi być wydana w formie pisemnej i można się od niej odwołać.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, prawo do świadczeń mają:

* osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kwoty 634 zł (kwota obowiązuje od 1 października 2015 r.),
* osoby w rodzinie, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł,
– przy jednoczesnym występowaniu co najmniej jednej z następujących dysfunkcji: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełno-sprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Kryteria dochodowe są weryfikowane co trzy lata.
W ramach systemu pomocy społecznej wypłacane są takie świadczenia, jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:
* pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub z powodu niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
* pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawno-ści, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek stały ustala się w następującej wysokości:
* w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie.

Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego i z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Zasiłek okresowy
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, nie-pełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Przysługuje on:
* osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego dla takiej osoby,
* rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
Zasiłek okresowy ustala się w następującej wysokości:
a w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,
a w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:
* w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być niższa niż 50proc. różnicy między kryterium dochodowym samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
* w przypadku rodziny nie może być niższa niż 50 proc. różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.
Dodatkowo kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie
Zasiłek celowy
Zasiłek ten może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Może on być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej. W tym przypadku świadczenie może być przyznane niezależnie od dochodu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Posiłki
Osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji (wymienionej w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) może być zapewniona pomoc w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 proc. kryterium dochodowego.
Składki na ubezpieczenie
Osoba, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem może ubiegać się o opłacenie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Składkę opłaca się od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby ubiegającej się nie przekracza 150 proc. kwoty kryterium dochodowego na osobą w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury i renty.

Jak ubiegać się o zasiłek z pomocy społecznej?
Trzeba zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu (gminie, dzielnicy miasta). Warto dołączyć podanie wyjaśniające potrzebę uzyskania pomocy.
Należy przedstawić dokumenty wymagane przez OPS. Są to zaświadczenia:
* o dochodach (odcinek emerytury lub renty z ostatniego miesiąca),
* w przypadku osób niepełnosprawnych orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności albo orzeczenie lekarza orzecznika ZUS,
* w przypadku osoby zatrudnionej zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto (po odjęciu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) za ostatni miesiąc.
Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu i przeprowadza wywiad środowiskowy. Poznaje w ten sposób jej sytuację i dopiero na tej podstawie planuje rodzaj pomocy.

Andrzej Gębarowski

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

plus.gazetalubuska.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2021 Polska Press Sp. z o.o.