Masz emeryturę kapitałową i pracujesz? Możesz podnieść jej wysokość

Czytaj dalej
Fot. Jolanta Zielazna
Jolanta Zielazna

Masz emeryturę kapitałową i pracujesz? Możesz podnieść jej wysokość

Jolanta Zielazna

Pracujący emeryci, który odprowadzają składki emerytalne, mogą dzięki temu podwyższyć sobie emeryturę. Dotyczy to także emerytur z nowego systemu, czyli kapitałowych. Na pytania dotyczące przechodzenia na emeryturę i jej przeliczania odpowiadała Izabela Bielawska z Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych w oddziale ZUS w Bydgoszczy.

Małżonek był na zasiłku przedemerytalnym, w listopadzie 2011 roku przeszedł na emeryturę, bo skończył 60 lat i pracował 15 lat w szkodliwych warunkach. Teraz w listopadzie skończy 65 lat. Czy będzie mógł złożyć wniosek o emeryturę z wieku powszechnego?
Będzie mógł, ale jeszcze nie teraz. Według obecnie obowiązujących przepisów wiek emerytalny pani męża, urodzonego w listopadzie 1951 roku wynosi 66 lat i 4 miesiące. Dopiero po ukończeniu tego wieku będzie miał prawo do emerytury powszechnej. Natomiast
miesiąc przed jego ukończeniem można złożyć wniosek o emeryturę.

W marcu przyszłego roku skończę 60 lat, mam ponad 30 lat pracy, w tym mam 15 lat warunków szkodliwych. Kiedy mogę przejść na emeryturę?
Zgodnie z art.184 ustawy emerytalnej mężczyzna urodzony po 31.12.1948 r. może przejść na emeryturę w wieku 60 lat, jeśli spełnia następujące warunki:
- osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat,
- nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego lub złoży oświadczenie o przekazaniu środków zgromadzonych na rachunku otwartym funduszu emerytalnym za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa
- w dniu wejścia w życie przepisów ustawy emerytalnej, czyli 1.01.1999 r. osiągnął okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 25 lat, w tym okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, wykonywanego stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, obowiązującym na danym stanowisku pracy, wynoszący co najmniej 15 lat.

Miesiąc przed ukończeniem 60 lat może pan złożyć wniosek o świadczenie.

Jeśli nie ma Pan ustalonego kapitału początkowego, proszę złożyć wniosek o jego wyliczenie. W decyzji ustalającej wysokość kapitału początkowego będzie podana ogólna liczba okresów składkowych i nieskładkowych na 31.12.1998 r.

W listopadzie ubr. osiągnęłam wiek emerytalny. Przeszłam na emeryturę i dalej pracuję na etacie. Czy mogę przeliczyć sobie emeryturę, by mieć wyższą?
Może pani złożyć w ZUS wniosek o doliczenie składek, które zostały wpłacone po przejściu na emeryturę. Taki wniosek można składać raz w roku, lub po rozwiązaniu umowy o pracę, gdy nie będzie pani kontynuowała zatrudnienia.

Czy wtedy odliczane są wypłacone wcześniej emerytury?

Przy doliczeniu składek nie są odejmowane kwoty wcześniej pobranych emerytur.

Przeszłam na wcześniejszą emeryturę, teraz mogłabym przejść na zwykłą, ale boję się, że będzie niższa, bo podobno odliczane są wcześniej wypłacone emerytury.
Miesiąc przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego może Pani złożyć wniosek o przyznanie emerytury.
Świadczenie zostanie ustalone zgodnie z art.26 ustawy emerytalnej, czyli na podstawie kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego z uwzględnieniem waloryzacji składek i kapitału początkowego zewidencjonowanych na koncie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc od którego przysługuje wypłata emerytury. Suma tych dwóch składników dzielona jest przez liczbę miesięcy dalszego trwania życia. Wynik to wysokość emerytury.

Od dotychczas pobieranej emerytury odlicza się łączną kwotę wcześniej pobranych emerytur.

Gdyby emerytura z wieku powszechnego okazała się świadczeniem mniej korzystnym, ZUS nadal będzie wypłacał korzystniejsze dla pani świadczenie.

Jestem emerytką pracującą. W tym roku kończę pracę. Czy mogę złożyć wniosek o przeliczenie emerytury? Mam emeryturę kapitałową.
Może pani złożyć wniosek o doliczenie składek raz w roku lub po rozwiązaniu stosunku pracy. Do wniosku należy dołączyć świadectwo pracy lub zaświadczenie, że skończyła pani zatrudnienia.

Urodziłem się w 1955 r., jestem na emeryturze kapitałowej. Czy po przepracowaniu jakiegoś okresu będę mógł na nowo przeliczyć emeryturę, by była wyższa?
Będzie pan mógł złożyć wniosek o doliczenie składek, ale po przepracowaniu roku, a jeśli pracowałby pan krócej niż rok, to po rozwiązaniu stosunku pracy.

Syn ma 25 lat, skończył studia we wrześniu i nie pracuje. Czy mogę podać syna do swojego ubezpieczenia zdrowotnego?
Tak, może pani ubezpieczyć syna jako członka rodziny, ale tylko do ukończenia przez niego 26 lat, jeśli będzie nadal się kształcił.

W tym roku skończyłam 60 lat. Kiedy mogłabym się ubiegać o emeryturę?
Z pani daty urodzenia (październik 1956 r.) wynika, że wiek emerytalny nabędzie po ukończeniu 61 lat i 4 miesięcy.
Miesiąc przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego może Pani złożyć wniosek o przyznanie emerytury.
Jeśli nie rozwiąże pani stosunku pracy, emeryturę zostanie przyznana i zawieszona do chwili złożenia wniosku o podjęcie wypłaty emerytury wraz ze świadectwem pracy.

Czy dokumenty o przyznanie emerytury składa w moim imieniu zakład pracy, czy robi się to samemu?
Można pani złożyć sama lub przez zakład pracy.

Jeśli ubezpieczony nie ma wyliczonego kapitału początkowego, musi przedłożyć oryginalne dokumenty do jego wyliczenia. Są to świadectwa pracy z każdego zakładu pracy, w którym ubezpieczony był zatrudniony, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu tj: Rp-7, legitymacje ubezpieczeniową, akty urodzenia dziecka w przypadku kobiet, które przebywały na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych, w przypadku mężczyzny książeczkę wojskową, a jeśli były odbywane studia - zaświadczenie z uczelni lub indeks potwierdzający okres nauki.
W decyzji ustalającej wysokość kapitału początkowego będzie podana ogólna liczba okresów składkowych i nieskładkowych, przyjęta na 31.12.1998 r.
Jeśli osoba ma wyliczony kapitał i przedłoży nowe dokumenty, które mogą mieć wpływ na jego wysokość, także powinna je dołączyć. Za okres zatrudnienie po 1998 roku nie są wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp7.

Złożyłam wniosek o wyliczenie kapitału początkowego. Pracowałam tylko kilka lat, później 5 lat opłacałam KRUS, bo mama przepisał mi gospodarstwo. Czy składki z KRUS liczą się do kapitału początkowego? Czy liczy się umowa zlecenie, od której były opłacane składki emerytalne?
Składki KRUS nie są brane pod uwagę do obliczenia kapitału. Umowa - zlecenie, od której były opłacane składki - tak.
W decyzji ustalającej wysokość kapitału początkowego będzie podana ogólna ilość okresów składkowych i nieskładkowych przyjęta na dzień 31.12.1998 r.

Niedawno zwróciłem się do ZUS o wyliczenie kapitału początkowego. Mam obliczony, ale nie bardzo wiem, jak to się ma do ewentualnej emerytury? Teraz jestem na rencie i chciałbym wiedzieć, na jaką emeryturę mogę liczyć. Czy może być niższa od renty?
Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego nabędzie pan prawo do emerytury, która zostanie z urzędu przyznana przez ZUS.
Emerytura obliczona na zasadach określonych w ustawie nie może być niższa od pobieranej dotychczas renty z tytułu niezdolności do pracy.

Mam ponad 60 lat, 1955 rocznik i chciałabym wiedzieć, czy wniosek o przeliczenie emerytury mogę składać raz na rok czy co kwartał? Mam emeryturę zreformowaną.
Wniosek o doliczenie składek może pani złożyć po przepracowaniu pełnego roku albo wcześniej, jeśli rozwiąże pani stosunek pracy. Do wniosku należałoby dołączyć świadectwo pracy.

Mąż prowadzi działalność gospodarczą, skończy w marcu 63 lata, czyli urodził się w 1954 r. Czy ma prawo, żeby dostać połowę emerytury? Nie może przejść na wcześniejszą emeryturę, bo do 15 lat pracy w warunkach szkodliwych brakuje mu ponad rok.
Dla męża powszechny wiek emerytalny to 66 lat i 5 miesięcy. Gdyby mąż udokumentował 40 lat pracy, to po ukończeniu 65 lat może przejść na emeryturę częściową. Wynosi ona połowę pełnej emerytury. Wypłacana jest do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Jestem na wcześniejszej emeryturze, bo pracowałem w szczególnych warunkach. Teraz prowadzę działalność gospodarczą, ale płacę tylko składki ubezpieczenia zdrowotnego. Czy po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego mogę złożyć wniosek o przeliczenie emerytury?
Może pan złożyć wniosek o emeryturę z wieku powszechnego. Na nowo będzie ustalony kapitał początkowy i wyliczona emerytura z wieku powszechnego.
Jeśli świadczenie okaże się mniej korzystne decyzją zostaje zawieszona i nadal będzie wypłacana emerytura w dotychczasowej wysokości.

Od 13 czerwca ubr. jestem na emeryturze i pracuję na pół etatu. Czy to prawda, że dopiero w styczniu przyszłego roku będę mógł wystąpić z wnioskiem o przeliczenie emerytury?
Z wnioskiem o doliczenie składek do emerytury, którą pan teraz pobiera, może pan wystąpić po przepracowaniu pełnego roku lub po rozwiązaniu stosunku pracy.

Urodziłam się w 1955 roku i w przyszłym roku przejdę na emeryturę. Dokumenty na kapitał początkowy złożył mój obecny zakład pracy, ale wcześniej pracowałam w innych zakładach. Czy mam starać się w archiwum o dokumenty z innych zakładów?
Jeśli ma pani dodatkowe dokumenty, które mogą mieć wpływ na wysokość kapitału, to jak najbardziej powinna je pani dostarczyć. Może pani zrobić to teraz lub wraz z wnioskiem o emeryturę.

Jeśli zdobędę te dokumenty już po przejściu na emeryturę, to też będę mogła je złożyć, czy będzie za późno?
W każdej chwili może pani złożyć dodatkowe dokumenty, które pani otrzyma.

Jestem na wcześniejszej emeryturze nauczycielskiej, bo pracowałem 36 lat jak nauczyciel. Od 1 czerwca ubr. pracuję na umowę o pracę. Ile potrzebuję miesięcy pracy, żeby przeliczyć sobie emeryturę? Urodziłem się w 1943 roku.
Czyli ma pan emeryturę przyznaną według starych zasad. Może pan złożyć wniosek po przepracowaniu minimum 24 miesięcy, ale przeliczenie dotyczyć będzie tylko części socjalnej, czyli 24 proc. od nowej kwoty bazowej. Ewentualnie, gdyby chciał pan przeliczyć wskaźnik podstawy wymiaru, to musi pan do przeliczenia wskazać zarobki, które w całości lub w części przypadają na okres po przejściu na emeryturę i jednocześnie ten wskaźnik musi być wyższy od dotychczasowego.

Urodziłam się w 1954 roku, w 2003 przeszłam na emeryturę nauczycielską, mam ją wyliczoną według starych zasad. W grudniu ubr. osiągnęłam powszechny wiek emerytalny. Napisałam wniosek o przeliczenie mi urlopu wychowawczego wskaźnikiem 1,3, zamiast 0,7 to dostałam odpowiedź, że mnie to nie dotyczy, bo mam naliczoną emeryturę według starych zasad. Chcę wystąpić o przeliczenie mojej emerytury po nowemu. Czy mogę?

W pani przypadku przeliczenie kapitału po uwzględnieniu zmian wprowadzonych ustawą z 5 marca 2015 r. nie powoduje zmiany wysokości świadczenia, gdyż pobiera pani emeryturę wyliczoną według starych zasad.
Może pani wystąpić z wnioskiem o emeryturę kapitałową, której podstawę stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kapitału początkowego z uwzględnieniem waloryzacji składek i kapitału początkowego zewidencjonowanych na pani koncie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, podzielonych przez dalsze trwanie życia.

Jeżeli wysokość tego świadczenia okaże się niższej niż wypłacana emerytura, wypłacane będzie świadczenie korzystniejsze.
Od dotychczas pobieranej emerytury odlicza się łączną kwotę wcześniej pobranych emerytur.
W przypadku, gdyby emerytura z wieku powszechnego okazała się świadczeniem mniej korzystnym, ZUS będzie wypłacał pani korzystniejsze świadczenie.

Jolanta Zielazna

Emerytury, renty, problemy osób z niepełnosprawnościami - to moja zawodowa codzienność od wielu, wielu lat. Ale pokazuję też ciekawych, aktywnych seniorów, od których niejeden młody może uczyć się, jak zachować pogodę ducha. Interesuje mnie historia Bydgoszczy i okolic, szczególnie okres 20-lecia międzywojennego. Losy niektórych jej mieszkańców bywają niesamowite. Trafiają mi się czasami takie perełki.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.