Ostatnie absolutorium w tej kadencji dla prezydenta Nowej Soli Wadima Tyszkiewicza

Czytaj dalej
Fot. Eliza Gniewek-Juszczak
Eliza Gniewek-Juszczak

Ostatnie absolutorium w tej kadencji dla prezydenta Nowej Soli Wadima Tyszkiewicza

Eliza Gniewek-Juszczak

Lekko zadrżał prezydentowi głos, kiedy mówił radnym, że to ostatnie absolutorium w tej kadencji i piętnaste, które otrzymał od rady miasta.

- Tylko w 2006 roku rada miasta zdominowana przez SLD, w roku wyborczym, na złość, nie udzieliła mi absolutorium za ostatni rok pracy. 15 na 16 to całkiem przyzwoity wynik, potwierdzający to, że Nowa Sól, z mozołem, ale idzie w dobrym kierunku - komentuje prezydent Wadim Tyszkiewicz. - Może jeszcze nie wszystko jest idealne i takie jak sobie wymarzyliśmy, ale jak na nasze ograniczone możliwości, osiągnęliśmy naprawdę wiele.

W maju i czerwcu po opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za ubiegły rok wszystkie rady miast i gmin podejmują uchwałę w sprawie przyjęcia absolutorium. Jest to ocena wykonania budżetu, zgodności planów z realizacją. Nie w każdym mieście radni są zgodni, co do wysokiej jakości pracy włodarza i zdarza się, że głosują przeciw.

- Sprawne zarządzanie miastem polega przede wszystkim na grze zespołowej. Każdy ma tu swoją ważną rolę do spełnienia. Tu i najlepszy prezydent nie pomoże, jeśli nie będzie wsparcia dobrej drużyny. Rolą prezydenta jest dobór zespołu współpracowników. I tu się chciałbym nisko pokłonić całej naszej drużynie - zaznacza Wadim Tyszkiewicz.

- Jak muszę posłużyć się przykładem dobrej samorządowej roboty zawsze mam zanadrzu Nową Sól i jej prezydenta. – komentuje pan Roman.

Przemówienie prezydenta podczas sesji absolutoryjnej

Wadim Tyszkiewicz podkreślił, że przyszłe podatki od budujących się fabryk zapewnią bezpieczeństwo finansowe miastu
Eliza Gniewek-Juszczak Wadim Tyszkiewicz podkreślił, że przyszłe podatki od budujących się fabryk zapewnią bezpieczeństwo finansowe miastu

- Dzisiejsza sesja jest jedną z najważniejszych w pracy każdego samorządu. Minął kolejny rok budżetowy i przyszedł czas na podsumowanie dokonań roku 2017. Po raz kolejny mam przyjemność przedstawić Radzie Miejskiej sprawozdanie z wytężonej pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta całego zespołu pracowników Gminy Nowa Sól - Miasto. Jednocześnie chciałbym serdecznie podziękować Państwu Radnym za te kolejne 12 miesięcy merytorycznej pracy. To ostatnia sesja absolutoryjna w tej kadencji samorządu. Sprawozdanie z wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za rok 2017 zostały dostarczone w ustawowym terminie i były przedmiotem obrad wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej, które wydały pozytywną opinię w tej sprawie. W moim głębokim przekonaniu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków jest to dobre wykonanie budżetu. Wykonanie, które pokazuje wielki profesjonalizm i żelazną konsekwencje w działaniu ludzi zarządzających naszym miastem.

W uchwalonym w dniu 29 grudnia 2016 roku budżecie na rok 2017 zaplanowano dochody Gminy w kwocie 167.857.915 zł, wydatki w kwocie 165.271.452 zł, środki na zadania inwestycyjne w kwocie 38.775.854 zł i nadwyżkę budżetu w kwocie 2.586.463 zł. W wyniku zmian dokonanych na przestrzeni roku nastąpiło zwiększenie dochodów Gminy o kwotę 3.099.033 zł i ostateczne planowane dochody Gminy w roku 2017 wyniosły 170.956.948 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 814.503 zł i ostatecznie plan wydatków wyniósł 164.456.948 zł. Dokonano zmniejszenia nakładów na zadania inwestycyjne o kwotę 7.109.248 zł, ustalając ich ostateczną wielkość na kwotę 31.666.606 zł. W wyniku przeprowadzonych zmian nadwyżka budżetowa uległa zwiększeniu o kwotę 3.913.537 zł i ostatecznie wyniosła 6.500.000 złotych.

Wykonanie dochodów

Dochody budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto zostały wykonane w kwocie 167.324.816 zł, co stanowi 97,9% zaplanowanych dochodów. Na szczególną uwagę, ze względu na bezpośredni wpływ na ich realizację podległych mi służb, zasługuje wykonanie dochodów własnych w kwocie 57.336.905 zł, w tym wpływy z podatków i opłat lokalnych wykonano w kwocie 29.956.376 zł. Na podkreślenie zasługuje realizacja wpływów z podatku od nieruchomości na poziomie 104,9% planu rocznego. Przytoczone tutaj liczby bezdyskusyjnie świadczą o wysokim profesjonalizmie wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego, doskonałym planowaniu przy konstruowaniu budżetu i żelaznej konsekwencji w jego realizacji.

Wykonanie wydatków

Wydatki budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto zostały wykonane w kwocie 153.905.946 zł, co stanowi 93,6% planu rocznego. Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy umożliwiły pełną realizację zadań bieżących na kwotę 126.473.792 zł, wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę 27.432.153 zł. Jest to zadawalający wskaźnik wykonania zaplanowanych wydatków.

Wykonanie inwestycji

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy Nowa Sól-Miasto na rok 2017 zostały wykonane w kwocie 27.432.153 zł tj. 86,6% planu rocznego.
Warto w tym miejscu mocno podkreślić, że:
1.zakres rzeczowy zaplanowanych zadań inwestycyjnych został wykonany w 100%,
2.jest to kolejny rok utrzymania na wysokim poziomie nakładów inwestycyjnych w mieście, co świadczy o dużej determinacji i konsekwencji w dążeniu do rozwoju Nowej Soli
3.wszystkie zadania inwestycyjne zostały zrealizowane zarówno ze środków własnych Gminy, jak i dotacji ze środków unijnych i krajowych,

Wykonanie deficytu budżetowego

Ostatecznie osiągnięto nadwyżkę budżetu w kwocie 13.418.869 zł, która umożliwiła spłatę całości zobowiązań z lat ubiegłych w wysokości 6.500.000 zł.

Podsumowując chciałbym podkreślić, że zadawalający poziom realizacji dochodów budżetowych w roku 2017 oraz oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Nowa Sól-Miasto umożliwiły pełną realizację zadań bieżących oraz wykonanie wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Nowa Sól – Miasto dokonała spłaty wszystkich zobowiązań z lat ubiegłych, a zadłużenie gminy wyniosło ogółem 44.208.926 zł, co stanowi 26,4% wykonanych dochodów.

Mając powyższe na względzie z czystym sumieniem zwracam się do Wysokiej Rady o zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2017 i udzielenie absolutorium z wykonania budżetu.

Eliza Gniewek-Juszczak

Opisuję to, co dzieje się w powiecie nowosolskim, ale także to, co dotyczy mieszkańców całego województwa lubuskiego. Ciekawią mnie przepychanki polityczne, przemiany gospodarcze w regionie i emocjonują ludzkie sprawy. Piszę o religii, ale też tym, co się buduje. Lubię odkrywać ciekawostki Nowej Soli, Kożuchowa, Otynia, Bytomia Odrzańskiego i Nowego Miasteczka oraz wielu innych miejscowości. Publikuję artykuły w Gazecie Lubuskiej oraz na portalach www.gazetalubuska.pl i www.nowasol.naszemiasto.pl.
Chętnie napiszę o Twojej sprawie, wydarzeniu, które organizujesz lub sukcesie, którym chcesz się pochwalić.
Skończyłam filologię polską w Zielonej Górze i dziennikarstwo w Poznaniu. W Gazecie Lubuskiej pracuję od 2016 r.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.