Płacąc dziś abonament rtv, zyskasz 10 procent zniżki

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Patrycja Wacławska [email protected]

Płacąc dziś abonament rtv, zyskasz 10 procent zniżki

Patrycja Wacławska [email protected]

Dziś (czyli 25 stycznia) jest ostatnia szansa na to, by zyskać 10-procentową ulgę w opłacaniu abonamentu radiowo-telewizyjnego za 2017 rok.

Warunkiem jest uiszczenie opłaty za cały rok z góry. Wysokość opłat pozostała w tym roku taka sama, jak w minionym. W przypadku osób, które mają odbiornik telewizyjny bądź zarówno telewizyjny, jak i radiowy, opłata za jeden miesiąc wynosi 22,70 zł. Płacąc za cały rok (podkreślmy – nie później niż dziś!) wnosimy opłatę 245,15 zł, a więc w skali roku zyskujemy 27,25 zł. Czy opłaca się wniesienie opłaty za dwanaście miesięcy, każdy z nas musi ocenić sam.

Przypomnijmy też ogólną zasadę, że opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że abonent wnoszący opłatę 25 dnia miesiąca, terminowo wywiązuje się z ustawowego obowiązku. Ważny jest dzień, w którym abonent dokonuje płatności, nie zaś dzień, w którym ta płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej SA. W sytuacji, gdy opłata wniesiona przez abonenta 25 dnia miesiąca wpłynie na rachunek Poczty 26 lub 27 dnia jednostki Poczty Polskiej nie mogą naliczać odsetek za zwłokę w jej uiszczeniu.

Zaznaczmy też, że jest spora grupa posiadaczy odbiorników radiowych i telewizyjnych, którzy są zwolnieni z opłat.
Jesienią 2015 roku zaczęły obowiązywać przepisy ułatwiające osobom, które ukończyły 75. rok życia skorzystanie ze zwolnienia z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Przed zmianą przepisów sam fakt ukończenia 75 lat nie dawał podstawy do tego, by przestać płacić abonament. Niezbędne było dopełnienie stosownych formalności w urzędzie pocztowym. Osoba uprawniona do zwolnienia z uwagi na wiek musiała zgłosić się na pocztę z dowodem osobistym i wypełnić oświadczenie potwierdzające prawo do zwolnienia z opłat. Od 9 października 2015 roku, gdy weszła w życie nowelizacja ustawy o opłatach abonamentowych z 23 lipca 2015 roku, osoby, które ukończyły 75 lat są zwolnione z obowiązku dokonywania powyższych formalności. Zgodnie z nowymi przepisami, Poczta Polska, odpowiedzialna za pobór abonamentu uzyskała dostęp do danych z rejestru PESEL, na podstawie których sama może ustalić wiek abonentów i automatycznie zwolnić ich z opłat. Zwolnienie od opłat przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba ukończy 75 lat. Przepisy znowelizowanej ustawy nie oznaczają abolicji długów abonamentowych. Uprawnienie do umarzania lub rozkładania na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych u osób, które ukończyły 75 lat przed wejściem w życie nowelizacji ma wyłącznie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Przeczytaj, kto nie musi płacić abonamentu rtv

Formalne wymogi dotyczące zwolnień z powodów innych niż ukończenie 75 lat nie uległy zmianie. Przypomnijmy, że poza 75-latkami z opłat zwolnione są następujące osoby:

* zaliczone do I grupy inwalidzkiej;

* całkowicie niezdolne do pracy;

* posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

* trwale lub okresowo całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym;

* uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub renty socjalnej;

* niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB);

* niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.;

* które ukończyły 60. rok życia i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za miniony rok, ogłoszonego przez prezesa GUS;

* w rodzinach których spełnione są kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych – co do zasady oznacza to obecnie dochód nieprzekraczający 674 zł na członka rodziny, a jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne – 764 zł;

* korzystające ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

* bezrobotne;

* posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego;

* otrzymujące zasiłek dla opiekuna.

Niezależnie od grup osób objętych zwolnieniem na podstawie przepisów ustawy ogólnej o opłatach abonamentowych z 21 kwietnia 2005 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1204 z późniejszymi zmianami), obowiązują też zwolnienia innych grup na podstawie przepisów szczególnych. Osoby objęte zwolnieniem z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego na podstawie tych przepisów to:

* inwalidzi wojenni oraz inwalidzi wojskowi;

* kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi;

* członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi;

* osoby zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa mającego związek z pobytem w miejscach wymienionych w art. 3 oraz art. 4 ustęp 1 ustawy z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1206) – na przykład niewoli lub obozach internowanych oraz w obozach podległych GUPWI NKWD lub w hitlerowskich więzieniach, obozach koncentracyjnych i ośrodkach zagłady;

* członkowie rodzin pozostali po osobach wymienionych w poprzednim punkcie, jeśli osoby te w chwili śmierci miały prawo do renty z tytułu inwalidztwa wskazanego wyżej;

* osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidztwa wskutek inwalidztwa mającego związek z przymusowym zatrudnieniem żołnierzy zastępczej służby wojskowej w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych;

* osoby posiadające status weterana poszkodowanego.

W przypadku osób, które chcą skorzystać ze zwolnienia z innej przyczyny niż ukończenie 75. roku życia, wciąż konieczne jest zgłoszenie się na pocztę z dokumentami potwierdzającymi prawo do zwolnienia z opłat i dopełnienie formalności. Oczywiście, ze zwolnienia można skorzystać pod warunkiem, że odbiorniki radiowe i telewizyjne są zarejestrowane na osobę, która ma uprawnienie do zwolnienia.
Przypomnijmy – zwolnienie z płacenia abonamentu przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełnimy w urzędzie pocztowym niezbędnych formalności.
Abonament rtv można wpłacać we wszystkich placówkach pocztowych bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wpłat można dokonywać również w pozostałych instytucjach finansowych oraz przez internet. Wpłat należy dokonywać na numer rachunku bankowego zawierający indywidualny numer identyfikacyjny abonenta.
Pytania dotyczące ustalenia numeru rachunku bankowego, indywidualnego numeru identyfikacyjnego abonenta, okresu i kwoty zaległości w płatności opłat abonamentowych oraz w sprawie uzyskania blankietów wpłat należy kierować na adres poczty elektronicznej Poczty Polskiej SA: [email protected].

Patrycja Wacławska [email protected]

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.