Pomoc od gminy dla potrzebujących

Czytaj dalej
Fot. 123rf
źródłó: MRPiPS

Pomoc od gminy dla potrzebujących

źródłó: MRPiPS

Od gminy, w której mieszkasz, możesz otrzymać zarówno pomoc rzeczową, jak i finansową

Osoba czy rodzina, która ubiega się o pomoc społeczną, musi zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Decyzje o przyznaniu wsparcia lub o jego odmowie wymagają przeprowadzenia uprzednio wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej i można się odwołać.

Gminne ośrodki pomocy społecznej oferują wsparcie finansowe i rzeczowe. Poniżej piszemy o zasiłkach.

Kryterium dochodowe

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których dochody nie przekraczają ustalonych kryteriów. Dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód, który nie przekracza 634 zł. Dla osoby w rodzinie - 514 zł. Rada gminy uchwałą może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.

Zasiłek stały

Przysługuje:

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

Zasiłek nie może być wyższy niż 604 zł miesięcznie i nie niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma prawo do stałego zasiłku z pomocy społecznej w miesiącu, w którym wystąpi o ustalenie stopnia niepełnosprawności. W czasie oczekiwania na wydanie orzeczenia będzie mogła otrzymywać zasiłek okresowy, bez konieczności składania wniosku o jego przyznanie.

Zasiłek okresowy

Przysługuje w

Zasiłek ten ustala się:

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 proc. różnicy między:

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę objętą kontraktem socjalnym pobierającą zasiłek okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu - do dnia wynikającego z decyzji przyznającej zasiłek okresowy, nie dłużej jednak niż do 2 miesięcy od dnia, w którym została zatrudniona. W tej sytuacji zasiłek okresowy jest wypłacany niezależnie od dochodu nie częściej niż raz na 2 lata.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego.

Na zasadzie zwrotu

Zasiłek okresowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe - ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Zasiłek celowy

Jest to świadczenie przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. A w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

UWAGA! Zasiłek celowy może być przyznany także w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek ten może być przyznany także w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu - przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

Osoby, które dotknęło zdarzenie losowe, mogą starać się o zasiłek losowy. Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

W przypadku klęski żywiołowej lub ekologicznej gmina również może przyznać zasiłek celowy. Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej - odpowiednio - kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe - ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku
.

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie

Osobie albo rodzinie gmina może przyznać pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej, w celu ekonomicznego usamodzielnienia się.

Pomoc w formie pieniężnej może być przyznana w formie jednorazowego zasiłku lub nieoprocentowanej pożyczki. Warunki udzielenia i spłaty oraz jej zabezpieczenie określa się w umowie z gminą. Pożyczka może być umorzona w całości lub w części.
Pomoc w formie rzeczowej następuje przez udostępnienie maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających pracę niepełnosprawnym.

Podstawą odmowy przyznania albo ograniczenia rozmiarów pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie się może być uchylanie się przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc od podjęcia odpowiedniej pracy w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu albo poddania się przeszkoleniu zawodowemu.

Pomoc w celu ekonomicznego usamodzielnienia nie przysługuje, tym, którzy otrzymali pomoc na ten cel z innego źródła.

źródłó: MRPiPS

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.