Program 500 Plus WNIOSKI: Kto może stracić pieniądze z 500 Plus. Sprawdź wykaz

Czytaj dalej
Fot. 123RF
Monika Chruścińska-Dragan

Program 500 Plus WNIOSKI: Kto może stracić pieniądze z 500 Plus. Sprawdź wykaz

Monika Chruścińska-Dragan

Program 500 Plus WNIOSKI Niestety nie dla wszystkich. Rodzice powinni się pośpieszyć - żeby została zachowana ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego Programu 500 Plus, muszą zdążyć ze złożeniem wniosku do końca sierpnia. Okres, na który przyznano dotychczas wypłacane świadczenia, kończy się 30 września. W tym roku o pieniądze w ramach 500 Plus będzie trudniej, bo urzędnicy zapowiadają wzmożone kontrole.

Jak dostać pieniądze z Programu 500 Plus?

W nowym rozdaniu trudniej jednak będzie o pieniądze z 500 Plus.

Obostrzenia obejmą osoby, które wychowują dzieci samotnie. Gminy miały dotychczas z problem ze zweryfikowaniem, czy samotna opieka nad dziećmi jest faktem, czy fikcją służącą jedynie możliwości skorzystania z rządowego wsparcia. Wprowadzone nowymi przepisami dodatkowe formalności mają to zmienić. Urzędy bacznie też przyjrzą się osobom przerywającym pracę. Jeśli wrócą do niej przed upływem trzech miesięcy, nie będzie to traktowane jako utrata dochodu. Oto odpowiedzi na najczęściej pojawiające pytania dotyczące zmiany przepisów:

Wychowuję samotnie dzieci. Jakie dokumenty muszę złożyć wraz z wnioskiem o 500+?
Do swojego wniosku należy dołączyć wyrok zasądzający alimenty. Ewentualnie potwierdzić dokumentacją, że drugi rodzic nie żyje, jest nieznany lub sąd oddalił powództwo o alimenty.

KLIKNIJ W OBRAZ I ZOBACZ JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ WNIOSEK W PROGRAMIE RODZINA 500 PLUS

MIESZKAJĄCY ZA GRANICĄ
Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego, zgodnie z zapisem art. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jest zamieszkiwanie Polsce. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje więc rodzicom, którzy nie zamieszkują w Polsce lecz za granicą i bez znaczenia pozostaje np. fakt posiadania obywatelstwa polskiego, czy nawet posiadania formalnego meldunku w Polsce (istotne jest, że w przypadku pobytu za granicą w innym państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest w oparciu o unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego). Właściwe gminne organy mogą weryfikować warunek zamieszkiwania w Polsce w zewnętrznych bazach danych, np. w bazach danych ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku wątpliwości co do spełnienia warunku zamieszkiwania w Polsce, właściwy gminny organ może wezwać rodzica ubiegającego się lub otrzymującego świadczenie wychowawcze do osobistego stawiennictwa w celu potwierdzenia zamieszkiwania w Polsce.

Wytoczyłam proces byłemu partnerowi o alimenty na dzieci. Co, jeśli sprawa w sądzie nie zakończy się do momentu składania wniosku o 500+?
Gmina zawiesi postępowanie w sprawie i wyznaczy trzymiesięczny termin, w którym należy przedstawić dokumenty. Nie musi to być koniecznie wyrok, wystarczy zabezpieczenie na poczet powództwa alimentacyjnego.

Jak będzie liczony mój dochód, jeśli w 2017 roku zmieniłem pracodawcę?
W dochodzie rodziny, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia na pierwsze dziecko, nie uwzględnia się dochodów utraconych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (w przypadku wniosków składanych od 1 sierpnia 2018 roku jest to rok 2017). Utrata dochodu ma miejsce, gdy członek rodziny już go nie osiąga, bo na przykład pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę. Wtedy do dochodu rodziny nie wlicza się dochodu utraconego. Uwaga, rozwiązanie umowy i ponowne zatrudnienie się u tego samego pracodawcy (zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło) czy ponowne rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej przed upływem trzech miesięcy (licząc od dnia utraty dochodu) - w myśl nowych przepisów - nie jest traktowane jako utrata dochodu.

Jeżeli obecny dochód mojej rodziny jest niższy od dochodu z 2017 roku, to czy będzie mi się należał dodatek 500 zł?
Prawo do pobierania 500 zł na pierwsze dziecko na okres rozpoczynający się 1 października 2018 roku ustala się na podstawie dochodu osiągniętego w 2017 roku. Co ważne, obniżenie wynagrodzenia w ramach wykonywanego zatrudnienia nie jest utratą dochodu i nie ma wpływu na obliczanie dochodu w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. Jako utrata dochodu również nie jest traktowane ponowne zatrudnienie się u tego samego pracodawcy (zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło) i ponowne rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej przed upływem trzech miesięcy (od dnia utraty dochodu).

500+ A PODOBNE ŚWIADCZENIA WYPŁACANE W INNYCH KRAJACH UE
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 13 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Po rozstaniu z partnerem ustaliliśmy dobrowolne alimenty na syna bez orzeczenia sądowego czy aktu notarialnego. Czy muszę złożyć sprawę w sądzie o alimenty, by dostać wsparcie w postaci 500 plus?
Nie trzeba występować do sądu z pozwem o alimenty. Wystarczą uzyskanie i przedstawienie tytułu wykonawczego ustalającego alimenty zatwierdzonego przez sąd, np. ugoda zawarta przed mediatorem, protokół z posiedzenia sądu zatwierdzającego ugodę zawartą przed sądem czy umowa zawarta w formie aktu notarialnego, której sąd nadał klauzulę wykonalności.

Kto ma prawo pobrać pieniądze, jeżeli rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem w ramach opieki naprzemiennej?
Jeśli rodzice są rozwiedzeni, żyją w separacji lub w rozłączeniu, zgodnie z orzeczeniem sądu, i sprawują opiekę naprzemienną nad dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każde z nich ma prawo uwzględnić pociechę w składzie rodziny. Każdemu z nich wówczas, po spełnieniu pozostałych warunków ustawowych, przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 250 zł na miesiąc.

Mazda Mirai Motors Challange 2018

Monika Chruścińska-Dragan

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.