Redakcja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Bilety do Parku Wodnego + prenumerata cyfrowa Dziennika Polskiego na 30 dni z e-wydaniem”

Redakcja

I. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin Akcji Promocyjnej określa zasady i sposób przeprowadzenia akcji promocyjnej „Bilety do Parku Wodnego + prenumerata cyfrowa Dziennika Polskiego na 30 dni z e-wydaniem”

2. Organizatorem akcji promocyjnej („Akcja Promocyjna”) jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-675 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522 01 03 609, REGON 012047699 („Organizator”).

II. Warunki udziału w Akcji Promocyjnej

1. Akcja Promocyjna odbywa się w dniach od 13.07.2018 do 31.07.2018 roku lub do wyczerpania zapasów upominków objętych promocją.

2. Uczestnicy zostaną poinformowani o wyczerpaniu upominków poprzez stosowną informację umieszczoną w serwisie https://plus.dziennikpolski24.pl.

3. Akcja Promocyjna odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W akcji może wziąć udział osoba fizyczna („Uczestnik”), która łącznie spełni następujące warunki:

a) ukończyła lat 18

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych

c) nie jest pracownikiem, pracownikiem tymczasowym lub współpracownikiem Organizatora ani członkiem jego najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

d) w dniach od 13.07.2018 do 31.07.2018 roku dokona zakupu prenumeraty cyfrowej Dziennika Polskiego na 30 dni za pośrednictwem serwisu https://plus.dziennikpolski24.pl/.

6. Informacje o upominkach prezentowane na stronie serwisu https://plus.dziennikpolski24.pl/ nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

III. Przedmiot Akcji Promocyjnej

1. Uczestnik, który dokona zakupu prenumeraty cyfrowej zgodnie z pkt II ppkt 4 nabywa prawo do otrzymania upominku w postaci 2 biletów do Parku Wodnego. 2. Prawo do upominku powstaje z dniem zapłaty za prenumeratę cyfrową, to jest z dniem zarachowania środków na rachunku bankowym Organizatora.

3. Upominek zostanie przekazany Uczestnikowi osobiście. Uczestnik winien odebrać upominek w siedzibie Dziennika Polskiego, Aleja Pokoju 3, 31-548 Kraków lub przesłany pocztą.

4. Uczestnik, zanim odbierze 2 bilety do Parku Wodnego w Krakowie w siedzibie redakcji Dziennika Polskiego zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail w przypadku wysyłki pocztowej i przesłania tych informacji do dnia 19.08.2018 na adres mailowy: [email protected]. W przypadku, jeżeli nagrodzony uczestnik promocji nie poda wymaganych danych do dnia 19.08.2018 traci możliwość odbioru nagrody. W przypadku, jeżeli nagrodzony uczestnik promocji, z przyczyn leżących po jego stronie, poda wymagane dane do dnia 19.08.2018, ale nie odbierze upominku (w przypadku opcji odbioru osobistego) w terminie do 31.08.2018 prawo do upominku wygasa.

5. Upominki nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

6. Upominki otrzymane w Akcji Promocyjnej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 roku (Dz. U z 2016 roku, poz. 2032 ze zm.).

7. Zwolnienie, o którym mowa w pkt 6 nie dotyczy Upominków otrzymanych przez Uczestnika w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

IV. Reklamacje

1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji związanych z Akcją Promocyjną.

2. Reklamacje mogą być zgłoszone mailowo: [email protected]

a) osobiście w formie ustnej lub pisemnej w siedzibie Dziennika Polskiego, Aleja Pokoju 3, 31-548 Kraków

b) listownie na adres: Aleja Pokoju 3, 31-548 Kraków

c) mailem na adres: [email protected]

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko zgłaszającego oraz zwięzły opis zarzutów.

4. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. Na wniosek Uczestnika odpowiedź może być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

V. Dane osobowe

1. W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europej-skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje kom-plet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu (osób zgłaszanych i zgłaszających) w załączniku do niniejszego Re-gulaminu.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie plus.dziennikpolski24.pl.

2. Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 471 ze zm.).

Redakcja

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.