Ściągawka podatnika - jak rozliczyć PIT za 2015 rok

Czytaj dalej
Fot. 123RF
Kaśka Borek

Ściągawka podatnika - jak rozliczyć PIT za 2015 rok

Kaśka Borek

Do 2 maja musimy rozliczyć się z fiskusem. Wielu z nas zostawia to na ostatnią chwilę. Eksperci izby skarbowej przypominają, jak poprawnie złożyć zeznanie i z jakich ulg można skorzystać.

Przy opodatkowaniu dochodów (przychodów) osoby fizycznej (przysłowiowy Kowalski) obowiązują formularze zeznań rocznych PIT: 28, 36, 36L, 37, 38 i 39. Który wybrać? Źródło Twojego przychodu i sposób jego opodatkowania decyduje o rodzaju formularza, na którym masz się rozliczyć.
Jeśli miałeś kilka przychodów, różnego rodzaju, które są opodatkowane według odmiennych zasad, może będziesz musiał złożyć więcej niż jeden PIT.

PIT-37
Wypełniasz go, jeśli uzyskałeś przychody: * wyłącznie w Polsce, * za pośrednictwem płatnika (na przykład pracodawcy), * opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej.

Dotyczy to między innymi przychodów: * ze stosunku pracy i służbowego oraz z pracy nakładczej, * z emerytur lub z rent krajowych (w tym strukturalnych i socjalnych), świadczeń/zasiłków przedemerytalnych, * zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (to na przykład zasiłek chorobowy), * z działalności wykonywanej osobiście (choćby z umów na zlecenie), * ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy (na przykład zasiłek dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

PIT- 36
Jeżeli prowadziłeś działalność gospodarczą czy działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej, uzyskałeś dochody poza krajem lub musisz doliczyć do uzyskanych dochodów dochody swoich małoletnich dzieci (wykazywane w załączniku PIT/M) oraz gdy miałeś dochody z najmu - rozliczasz się na formularzu PIT-36. I to właśnie w nim wykazujesz na przykład wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Inne formularze

  1. Jeżeli dla dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej wybrałeś opodatkowanie jednolitą stawką podatku 19 procent, składasz odrębne zeznanie na formularzu PIT-36L.
  2. Jeżeli dla przychodów z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze wybrałeś opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, składasz odrębne zeznanie na druku PIT-28.
  3. Jeżeli odpłatnie zbyłeś nieruchomość lub prawa majątkowych (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo wieczystego użytkowania gruntu, itp.), które kupiłeś po 2008 roku, to składasz odrębne zeznanie na formularzu PIT-39.

Tu są druki
Formularze podatkowe można pobrać i wydrukować ze strony www.finanse.mf.gov.pl
Urząd skarbowy przyjmie też ich kserokopie.

To warto wiedzieć
W rozliczeniu rocznym pomogą Ci informacje, które dostałeś od swojego płatnika do końca lutego. Na przykład PIT-11 (daje go m.in. zakład pracy, zleceniodawca czy urząd pracy) oraz PIT-11A (daje go organ rentowy, jak ZUS, jeśli był zobowiązany do sporządzenia obliczenia rocznego PIT-40A). Na podstawie danych zawartych w tych informacjach w zeznaniu wykazujesz: przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody/straty, zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczki pobrane przez płatników.

Ulgowa forma
Gdy już wiesz, na jakim formularzu się rozliczyć, sprawdź, czy skorzystasz z preferencyjnej formy opodatkowania swoich dochodów. Przeznaczona jest dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Skorzystają z niej na wniosek w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37.

Ważne dla małżeństw
Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków można złożyć też w sytuacji, gdy ślub wzięliśmy przed rozpoczęciem roku podatkowego, a nasz małżonek zmarł w jego trakcie albo pozostawaliśmy w związku małżeńskim przez cały ten rok, a małżonek zmarł po jego upływie a przed złożeniem zeznania podatkowego.
Z tego preferencyjnego opodatkowania można też skorzystać wówczas, gdy jeden z partnerów nie osiągnął w roku podatkowym żadnych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub osiągnął je, ale w wysokości, która nie powoduje obowiązku zapłaty podatku (3.089 zł).

Preferencyjne opodatkowanie dochodów małżonków polega na określeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy ich łącznych dochodów.

Gdy jesteś samotnym rodzicem
Preferencyjne opodatkowanie dochodów rodzica (lub opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko oraz nie będącego w związku małżeńskim (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódką, rozwodnik) polega na określeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko.
Z tej możliwości mogą też skorzystać osoby, która są w formalnej separacji albo w związku małżeńskim, ale ich małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub też odbywa karę pozbawienia wolności.

Jak złożyć zeznanie
Wypełnione zeznanie podatkowe PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 trzeba złożyć do urzędu skarbowego do 2 maja.

Możemy to zrobić:

  1. osobiście - w urzędzie skarbowym albo polskim urzędzie konsularnym;
  2. nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.;
  3. wrzucić do tzw. urzędomatu;
  4. wysłać przez internet w formie dokumentu elektronicznego - bez konieczności potwierdzania tzw. kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dowodem złożenia zeznania w formie elektronicznej jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Zawiera między innymi datę przyjęcia zeznania przez system (decyduje o terminowości złożenia zeznania).

Dlaczego w tym roku mamy czas do 2 maja
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 - przyzwyczailiśmy się, że te druki musimy składać do urzędu skarbowego do końca kwietnia danego roku kalendarzowego. Ale w tym roku mamy czas do poniedziałku, 2 maja. Dlaczego?
A dlatego, że w tym roku 30 kwietnia 2016 roku wypada w sobotę, a - zgodnie z ordynacją podatkową - jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).

O tym pamiętaj!
Wskaż prawidłowo swój identyfikator podatkowy, czyli numer PESEL albo NIP.

PESEL wpisują do zeznania osoby, które w roku podatkowym: 1) nie prowadziły działalności gospodarczej, 2) nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, 3) nie były płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenia społeczne/ubezpieczenie zdrowotne, jak i podatku, na przykład z tytułu zatrudnienia pracownika).
Jeśli nie spełniasz choć jednego z powyższych warunków, w zeznaniu podajesz NIP!

W zeznaniu podaj też swój aktualny adres zamieszkania.

To warto wiedzieć
Dane adresowe organów podatkowych oraz numery ich rachunków są na stronie internetowej www.mf.gov.pl (w zakładce: Administracja Podatkowa).

Sprawdź, z jakich ulg i odliczeń podatkowych można skorzystać
Od dochodu odliczysz: 1) składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne potrącone ze środków podatnika, 2) wpłaty na IKZE dokonane w roku podatkowym (do określonej wysokości), 3) ulgę rehabilitacyjną, 4) dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika, 5) darowizny przekazane na cele pożytku publicznego organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, na cele kultu religijnego (np. na budowę kościoła) lub cele krwiodawstwa i na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, 6) wydatki na internet, 7) ulgę na nabycie nowej technologii - gdy prowadzisz własną działalność, 8) ulgę odsetkową - dotyczy osób, które do 31 grudnia 2006 podpisały stosowną umowę o kredyt czy pożyczkę mieszkaniową.

Od podatku odliczysz: 1) składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki, 2) ulgę na dzieci. 3) ulgę dla osiągających dochody z pracy wykonywanej za granicą, a rozliczane przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, 4) ulgę z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej (gdy nabyłeś do niej prawo przed 1 stycznia 2002 roku), 5) ulgę z tytułu wydatków na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej zawartej przed 1 stycznia 2007.

Konsultacja merytoryczna: Izba Skarbowa w Zielonej Górze

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.