Zalegasz z płatnościami? Sprawdź, ile ściągnie Ci ZUS

Czytaj dalej
Fot. Infografika Tomasz Frączek, fot. 123rf
Patrycja Wacławska

Zalegasz z płatnościami? Sprawdź, ile ściągnie Ci ZUS

Patrycja Wacławska

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ściśle reguluje zasady dokonywania potrąceń ze świadczeń.

Niższa emerytura bądź renta z powodu zaległości w czynszu albo zaległości w alimentach? Nie tylko. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo dokonać potrąceń m.in. także w związku z zamieszkiwaniem przez świadczeniobiorcę w domu pomocy społecznej. Ile i w jakiej sytuacji może potrącić ZUS, reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 748 z późniejszymi zmianami). Wynika z nich, że potrącenia z emerytury i renty mogą być dokonywane z tytułu:

  1. świadczeń wypłaconych w kwocie zaliczkowej (jest tak wówczas, gdy dana osoba jednocześnie ma prawo do pobierania więcej niż jednego świadczenia i ZUS musi dokonać związanego z tym rozliczenia);
  2. nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń;
  3. alimentów;
  4. innych należności egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych (wyjaśnijmy, że tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny - na przykład wyrok sądu - zaopatrzony w klauzulę wykonalności; tytuł wykonawczy stanowi podstawę egzekucji długów);
  5. nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów (od 4 marca br. będzie to także dotyczyło zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego za okres, za który przyznano dodatek pielęgnacyjny);
  6. nienależnie pobranego dodatku weterana poszkodowanego;
  7. świadczeń nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego;
  8. zasiłków wypłacanych z tytułu pomocy społecznej (jeżeli przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie) oraz zasiłków stałych lub okresowych wypłacanych z pomocy społecznej za okres, za który przyznano emeryturę lub rentę;
  9. zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych wypłaconych za okres, za który bezrobotny miał prawo do emerytury lub renty;
  10. opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych (potrącenie odbywa się na wniosek dyrektorów wymienionych placówek).
Zalegasz z płatnościami? Sprawdź, ile ściągnie Ci ZUS
Infografika Tomasz Frączek, fot. 123rf

Potrącenia są dokonywane we wskazanej powyżej kolejności (tzn. najpierw świadczenia wypłacone w kwocie zaliczkowej, później nienależnie pobrane emerytury, renty, inne świadczenia i tak dalej - aż do opłat za pobyt w domach pomocy społecznej i innych podobnych placówkach).

Przed przystąpieniem do dokonywania potrąceń i egzekucji wymienionych wyżej, potrąca się ze świadczenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a dopiero w następnej kolejności kwotę egzekwowaną.

Ustalenia wysokości potrącenia dokonuje się od kwoty świadczenia przed potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z ustawą, potrącenia są dokonywane w oparciu o dwie zasady, które mają chronić emerytów i rencistów przed utratą całego świadczenia na rzecz długów oraz innych, wymienionych wcześniej, zobowiązań. Po pierwsze, potrącana kwota nie może być wyższa niż określone ustawowo maksimum. Po drugie, kwota, która pozostanie do wypłaty po dokonaniu potrącenia nie może być niższa od minimalnej kwoty wskazanej w przepisach.

Wysokość maksymalnej kwoty potrącenia jest uzależniona od tego, jaka jest podstawa zmniejszenia emerytury bądź renty. Zgodnie z podstawowymi zasadami wynikającymi z przepisów, ZUS nie może potrącić więcej niż:

Zalegasz z płatnościami? Sprawdź, ile ściągnie Ci ZUS
Infografika Tomasz Frączek, fot. 123rf

Istotne jest to, że kwoty wolne od potrąceń i egzekucji ustala się dla emerytur i rent wraz ze wszystkimi dodatkami i innymi świadczeniami wypłacanymi wraz z podstawowym, wzrostami i zwiększeniami. Wyłącza się jednak świadczenia rodzinne oraz dodatek dla sierot zupełnych, dodatek pielęgnacyjny i dodatek weterana poszkodowanego. W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, kwotę tę ustala się od jednego - wyższego świadczenia.

Jeśli emerytura lub renta została przyznana z uwzględnieniem okresów ubezpieczenia za granicą, kwotę wolną od potrąceń ustala się proporcjonalnie do wypłacanego świadczenia.

Patrycja Wacławska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.